ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Κέντρο Ικανοτήτων “Pytheia” είναι μια σύμπραξη Δημοσίων-Ιδιωτικών φορέων και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου Αριστείας με στόχο το ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου Υγείας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Η “ΠΥΘeΙΑ” αποτελεί ένα από τα 11 συγχρηματοδοτούμενα Κέντρα Ικανοτήτων, σκοπός των οποίων είναι η υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας μέσω της παροχής εξειδικευμένων καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.

Δια μέσου μιας ολιστικής προσέγγισης, το “Pytheia” υποστηρίζει και παρέχει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις, αναβαθμίζοντας, ενισχύοντας και επιταχύνοντας την ενσωμάτωση της ψηφιακής κουλτούρας στην αλυσίδα αξίας Υγείας και μετατρέποντας τη σε σύγχρονη και ανταγωνιστική.

Pytheia_a_scene_with_a_beautiful_blonde

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας η ανάπτυξη και ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων στους κλάδους Υγείας, και Εκπαίδευσης της Υγείας προς ασθενείς, επαγγελματίες, κοινότητες και επιχειρήσεις.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το “Pytheia”  παρέχει ένα πλήρες πλαίσιο υποστηρικτικών, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Bελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών στον κλάδο της Υγείας

Συμβολή στην ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο υγείας.

Μετασχηματισμός των του τρόπου εκπαίδευσης ιατρικής επιστήμης καθώς και Αναβάθμιση στις ψηφιακές δεξιότητες των εμπλεκομένων στον κλάδο της υγεία.

Συμβολή στην ανάπτυξη βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς και τους πολίτες μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης δεδομένων υγείας

Bελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών στον κλάδο της Υγείας

Συμβολή στην ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο

Αναβάθμιση στις ψηφιακές δεξιότητες των εμπλεκομένων στον κλάδο της υγείας μέσω δραστηριοτήτων reskilling και upskilling

Συμβολή στην ανάπτυξη βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς και τους πολίτες μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης δεδομένων υγείας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της “ΠΥΘeΙΑ” είναι η χαρτογράφηση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων, διαδικασιών και μεθόδων στους κλάδους Υγείας και Εκπαίδευσης της Υγείας με σκοπό:

Να εμπνεύσει και να εμπνευστεί δια μέσου της αλληλεπίδρασης με φορείς Υγείας και Εκπαίδευσης, με στόχο την παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη προϊόντων και συναφών ψηφιακών τεχνολογιών.

Την επισκόπηση και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και την εγκαθίδρυση αναβαθμισμένων και ελκυστικών μεθόδων μάθησης και εξάσκησης προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Την παροχή συμβουλευτικής, συντονισμού, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς, γεφυρώνοντας το κενό ανάμεσα στην έρευνα και την εφαρμογή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο